Kvalitetsprogram

Program for kvalitetsudvikling i almen praksis har til formål, at fremme og understøtte at alle praktiserende læger finder sammen i faglige fællesskaber (klynger), som mødes og arbejder med kvalitetsdata og kvalitetsudvikling.

 

Visionen er, at:

  • arbejdet med almen medicinsk kvalitetsudvikling når ud til alle praktiserende læger
  • kvalitetsarbejdet opleves som relevant og praksisnært
  • den enkelte praktiserende læge arbejder med datadrevet kvalitetsudvikling i egen klinik
  • kvalitetsarbejdet udfolder sig mellem læger og i dialog med det øvrige sundhedsvæsen.

 

Klyngesamarbejdet, som er en nyskabelse, har til formål at skabe et lægefagligt forum, hvor praktiserende læger mødes og deler viden, erfaringer og udvælger konkrete fokusområder for kvalitetsudviklingen. Det er et fagligt og professionelt fællesskab, der har fokus på at udvikle kvaliteten af det lægefaglige arbejde med udgangspunkt i sundhedsfaglige data og kollegial sparring.

Datadrevet kvalitetsudvikling er kernen i klyngernes arbejde. Erfaringer fra udlandet viser, at det giver et godt udgangspunkt for kvalitetsudvikling, når praktiserende læger går sammen i faglige netværk, hvor de forholder sig til egne kvalitetsdata og drøfter variationer, sammenhænge og mulige indsatser.

 

 

Programmets projektspor

Programmet har fem projektspor, som skal gøre brug af eksisterende viden og forskning inden for kvalitetsarbejde, og ses i sammenhæng med efteruddannelsesindsatsen. Herudover skal erfaringerne fra det nuværende samarbejde på kvalitetsområdet mellem almen praksis og det øvrige sunhedsvæsen inddrages.

 

1. Datadrevet kvalitetsudvikling

Etablering af et datagrundlag som understøtter klyngernes arbejde med kvalitet og dialogen med det øvrige sundhedsvæsen. Datagrundlaget for kvalitetsudviklingen skal kunne forbedre patientbehandlingen og datagrundlaget skal afspejle dette.
Datagrundlaget skal på den ene side kunne understøtte den enkelte klinik i arbejdet med kvalitetsudvikling med udgangspunkt i egen patientpopulation, og på den anden side give mulighed for, at der kan ske udveksling af informationer mellem klyngen og samarbejdspartnere i det øvrige sundhedsvæsen. Som led heri skal de juridiske forhold vedrørende behandling og udveksling af data kortlægges.

 

 

2. Udvikling af indikatorer for almen medicin

Etablering af kvalitetsindikatorer med afsæt i de 8 nationale mål for kvalitet i sundhedsvæsenet samt almen medicinsk faglighed som grundlag for databaseret kvalitetsarbejde i almen praksis. Indikatorerne skal belyse de mange aspekter, der er i arbejdet med patientbehandlingen i almen praksis.

 

 

3. Klyngedannelse

Etablering af understøttende tiltag, som fremmer lægerne etablering af og deltagelse i klyngearbejdet. Dette projektspor har fokus på alt fra praktiske vejledninger til gode råd om, hvad det vil sige, at arbejde sammen i klynger om kvalitet, samt arbejde med kvalitetsdata og forbedringsarbejde via bruge af data. Indsatserne skal ses i sammenhæng med elementer i det nationale kvalitetsprogram, herunder lærings- og kvalitetsteams.

 

 

4. Regional organisering

Fastlægge rammerne for og forventninger til samspillet mellem klynger og det øvrige sundhedsvæsen, herunder særligt de regionale kvalitetsenheder. Som en del af dette spor indgår, at afdække den regionale kvalitets- og efteruddannelsesindsats, samt hvordan de eksisterende ordninger på områderne kan anvendes til fremadrettet også, at facilitere samarbejdet mellem klynger og og det øvrige sundhedsvæsen.

 

 

5. Fremtidig national organisering

Forberedelse af hvordan programmets leverancer skal overgå til drift såvel regionalt som national samt økonomien heri. Overgangen til drift kan både ske løbende i programmet og ved dets afslutning. Organiseringen skal sikre, at der også fremadrettet er en synergi mellem kvalitetsudvikling, forskning og efteruddannelse for almen praksis.

 

 

Programbestyrelse

Kendetegnende for bestyrelsen er, at denne igangsætter og følger programmet, og træffer overordnede, strategiske beslutninger.

Programbestyrelsen har som strategisk opgave efter to år at gøre status på udbredelse af klynger, samt hvordan arbejdet med kvalitetsudvikling er blevet løbet i gang for at vurdere, om der i den resterende del af overenskomstperioden skal iværksættes yderligere tiltag for at øge udbredelsen og styrke kvalitetsarbejdet.

 

Programbestyrelsens sammensætning

Mireille Lacroix

Næstformand i PLO (konstitueret)

Karsten Rejkjær Svendsen

Medlem af PLO's bestyrelse

Dennis Staahltoft

Medlem af PLO's bestyrelse

Jorun Bech

Regionsrådsmedlem, Region Sjælland

Bo Libergren

Regionrådsmedlem, Region Syddanmark

Rikke Friis

Direktør, Danske Regioner

 

Programstyregruppe

Under programbestyrelsen er der etableret en programstyregruppe, som har ansvaret for den løbende ledelse af det samlede program og ansvaret for at udmønte programmets målsætninger.

Styregruppens opgaver er bl.a. at udarbejde en faseplan for programmet, opstille mål og delmål og fastlægge de indsatser, som sikrer at programmets vision og målsætninger realiseres inden for perioden.

 

Programstyregruppens sammensætning

Christian Boel

Koncerndirektør, Region Midtjylland (formand)

Trine Jeppesen

Medlem af PLO's bestyrelse

Karsten Rejkjær Svendsen

Medlem af PLO's bestyrelse

Lise Dyhr

Medlem af DSAM’s bestyrelse

Jakob Bigum Lundberg

Direktør i Næstved Kommune, Repræsentant for KL

Knut Borch Johnsen

Vicedirektør og lægefaglig chef, Holbæk Sygehus

Kurt Espersen

Koncerndirektør, Region Syddanmark

 

 

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld