Fordele ved ICPC-2


ICPC-2-DK giver mulighed for at strukturere helbredsproblemer ved en diagnose og en kode

Næst efter patienten er diagnosen midtpunkt for de kliniske overvejelser og tiltag. Den er enkompression af faglig viden og erfaring, som sammenfatter sygdomsbilledet og dets forløb.

De praktiserende læger giver udtryk for, at det er fagligt givende at blive "tvunget til" at samle og udtrykke patientens helbredstilstand i form af en diagnose.

 

Lægen kan lette og forenkle journalskrivningen i hverdagen

En diagnose er et nøgleord for lægens forestillinger om helbredsproblemet, og diagnosen kan ofte gøre notaterne kortere, uden at det går ud over den nødvendige information.

EKSEMPEL: Hvis man fx anfører R72 Streptokokfaryngit, er det underforstået, at testen for betahæmolytiske streptokokker var positiv, og at der både anamnestisk og objektivt var tegn på infektion i svælget, idet diagnosen skal opfylde inklusionskriterierne.

 

Kodning er et ordensprincip, som skaber overblik i journalen

Ved selekteret søgning gøres journalen dynamisk. Via diagnosekoden fremfindes de dele af journalen, der er relevante for det aktuelle helbredsproblem.

ICPC-strukturen har foruden organkapitlerne en opdeling i seks kategorier: symptomdiagnoser, infektionssygdomme, neoplasmer, skader, medfødte misdannelser og anden sygdom. Disse inddelinger giver mulighed for relevante sorteringer, fx kroniske sygdomme.

 

Det er muligt at navngive samtlige helbredsproblemer, der ses hos patienten

ICPC-2-DK med specificerede ICD10-diagnoser dækker bredt, hvad der er relevant for almen praksis. Udover at kunne kode de hyppigste helbredsproblemer, er klassifikationen smidig nok til også at rumme sjældne sygdomsbilleder, uden at man mister overblikket.

EKSEMPEL: Den neurologiske lidelse N99 Mb. Huntington. Selv om der kun findes én patient i hele lægens praksis med denne lidelse, er det vigtigt for lægen at kunne benævne lidelsen ved dens rigtige navn i stedet for at anbringe den i en "brokkasse" N99 Neurologisk sygdom IKA (ikke klassificeret andetsteds).

 

ICPC-2-DK giver mulighed for at supplere diagnosen med en lokalisation

ICPC-2-DK giver ud over diagnosekoden og diagnoseteksten mulighed for at supplere med en kode for en region på kroppen – en lokalisation – eller tilføje begreber som akut/kronisk, medialt/lateralt mm.

Det er ikke uvæsentligt, hvor et givent sår befinder sig, eller om det er højre eller venstre ben, der skal amputeres.

 

Ved hjælp af ICPC-diagnosen linkes hurtigt til beslutningsstøtte og standardplaner

ICPC-koden fungerer i EPJ som et hyperlink ved hjælp af linkmodulet. Ved et tastetryk fås adgang til relevant klinisk information vedrørende helbredsproblemet (henvisningsvejledninger, ventetider, kliniske vejledninger, patientinformation) uden først at skulle igennem et hierarkisk opbygget søgesystem med irrelevante hits.

På sundhed.dk findes Lægehåndbogen, hvor opslag kan ske direkte med ICPC-koder.

Det planlægges ligeledes, at ICPC-2-DK også skal initiere beslutningsstøtte til elektronisk medicinordination i form af behandlingsspecifikke informationer, der knyttes direkte til ordinationen.

 

Kodningen er et vigtigt element i kvalitetsudvikling, forskning og undervisning i almen praksis

Kodning ved hjælp af ICPC-2-DK får voksende betydning i arbejdet med kvalitetsudvikling. Det gælder både internt i praksis og når data behandles eksternt udenfor praksis.

Internt i de fleste EPJ-systemer kan der foretages simple journaludtræk af patienter med en bestemt diagnose. Disse patientgrupper kan gennemarbejdes i forbindelse med undervisningen i praksis, risikostratificering eller kvalitetssikring ud fra andre perspektiver.

 

ICPC-2-DK udgør et led i kommunikationen med sekundærsektor og kommunerne

Mapningen mellem ICD10 og ICPC kvalificerer kommunikationen med den øvrige sundhedssektor. Ved henvisning af en patient fra almen praksis sendes en diagnosetekst til et sygehus. Praksis' ICPC-diagnose oversættes til en ICD10-kode, der indgår i den videre håndtering af patienten.

Når data kommer tilbage fra sygehuset bliver ICD10-udskrivningsdiagnoserne mappet med ICPC-koder. Herved er der skabt et grundlag for sammenhængende patientforløb i sundhedssektoren.

Almen medicin er centralt placeret i behandlingen af kroniske sygdomme, hvor den tværsektorielle forløbsdiagnose er omdrejningspunktet.

 

Ved brug af ICPC-2-DK skabes mulighed for at indeksere faglig information, som er relevant for primærsektoren

Det faglige indhold for almen medicin er i udstrakt grad kategoriseret ud fra ICPC.

EKSEMPLER: Månedsskrift for praktisk lægegerning, Lægehåndbogen på sundhed.dk og Medibox´ indholdsfortegnelse er opbygget efter ICPC-strukturen.

Sundhed.dk og regionernes sundhedsforvaltninger, eksemplificeret med VISINFO, har adopteret klassifikationen til brug for indeksering af deres dokumenter.

 

KiAP er ansvarlig for vedligeholdelsen af ICPC-2-DK

I "ICPC-2-DK-pakken" er der materiale, som befordrer opdateringen fra Udvidet dansk ICPC til ICPC-2-DK.

I Wonca International Classification Committee. (WICC) arbejdes der nu med næste ICPC-udgave: ICPC-3. DSAM er repræsenteret i denne komité.

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld