Inspirationsdage og arrangementer for klyngekoordinatorer og -bestyrelse

 


 

Klyngernes Inspirationsdage 2023

Vi siger tak for nogle fantastiske dage. Vi har samlet alle de relevante dokumenter og præsentationer, som du frit kan tilgå her på siden.

Der blev lavet en mobiltilpasset side med adgang via QR-kode fra navneskilte og de logbøger som hver deltager fik udleveret. På siden står blandt andet uddybning om markedspladsen og sessionerne samt tilgængeligt materiale. Se siden

Inspirationsdage 2023 - Klyngerne i et internationalt perspektiv

Sessionsoversigt

 • 1. session: Boost effekten mellem klyngemøderne: Implementering og opfølgning
 • 2. session: Hvordan understøtter data reflektion og dialog - i klyngen og i praksis
 • 3. session: Klyngen som brobygger til øvrige sundhedsaktører
 • 4. session: Sammenhold og energi i klyngen - Gode råd og erfaringer
1. Boost effekten mellem klyngemøderne: Implementering og opfølgning

Fokus under denne session er på de gode ideer til implementering af tiltag drøftet på klyngemøderne samt opfølgning heraf.

Du vil få forskellige værktøjer til at skabe forandringer i din praksis og få kendskab til din regionale kvalitetsenheds mulighed for at hjælpe med ønskede forandringer.

Få også inspiration til at inddrage praksispersonalet og til at skabe konneks til efteruddannelsesaktiviteter.

Helle Frandsen
Klyngekoordinator; Kløngen Køge

Mia Skov Madsen
Bestyrelsesmedlem, KlyngEn Aalborg Midtby

Rune Ahrensberg
Klyngekoordinator, SDS Klyngen (Sorø Kommune)

Opsamling på sessionen

Sessionen blev faciliteret af Flemming Bro og indeholdt indledningsvist en introduktion til arbejdet med implementering i klynger og praksis. Herefter blev der blev vist videoer, hvor tre klyngekoordinatorer fortalte om deres erfaringer med implementeringsarbejdet. Den sidste del af sessionen var afsat til oplæg fra PLO-E, Region Sjælland og KiAP hvor forskellige typer af implementeringsstøtte blev præsenteret. På sessionen var der også afsat tid til gruppearbejde, hvor følgende to spørgsmål blev besvaret:

 • Hvilke erfaringer har du med at få gode ideer fra klyngemødet bragt ind i din egen praksis – hvad skal der til for at det lykkes?
 • Hvordan kan klyngen støtte implementeringen af nye ideer hjemme i praksis?

Herunder ses hovedpointerne fra gruppearbejdet:

Spørgsmål 1: Hvilke erfaringer har du med at få gode ideer fra klyngemødet bragt ind i din egen praksis – hvad skal der til for at det lykkes?

På sessionen blev en lang række af forhold fremhævet med betydning for implementering. Blandt de hyppigste emner var behovet for at følge op på emnet, dels med nyt datatræk for at se om der er sket ændringer og dels for at høre om kollegernes oplevelser med implementeringen af emnet på et efterfølgende klyngemøde. Derudover var brugen af KiAP’s implementeringsplan, kombinering af klyngemøde med KGE-modul, let adgang til data, realistiske og konkrete opgaver for praksis, opfølgende møder i praksis, emner der blev fremhævet.

Spørgsmål 2: Hvordan kan klyngen støtte implementeringen af nye ideer hjemme i praksis?

Besvarelserne til dette spørgsmål fra viser, at implementeringen kan styrkes gennem opfølgningsmøder på både klyngeniveau (nyt datatræk) og praksisniveau (klinikmøder hvor personalet inddrages) og ved at udvælge emner hvor der findes KGE-moduler, som klyngen i fællesskab kan prioritere at gøre brug af.

Det blev også foreslået, at der bliver udarbejdet fælles fraser og instrukser, og at det bliver gjort nemt at dele instrukser mellem alle klyngens medlemmer. En tydeliggørelse af den gevinst der er for patienter og læger ved at implementere ændringer bør fremstå tydeligt, ligesom der efterspørges gode eksempler.

Derudover blev der opfordret til at der er en demonstration af hvordan man finder konkrete patienter på klyngemødet og at klyngemedlemmer til afsætter tid i klinikkens dagsprogram, og at man påminder om dette ved indbydelse til klyngemødet og på selve klyngemødet. Der bør være en klar ansvarsfordeling for hvordan der følges op møderne i de enkelte praksis.

Herunder finder du hjælp og støtte til implementering af opfølgning fra de regionale KAP-enheder

Region Hovedstaden

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Region Sjælland

Region Syddanmark

2. Hvordan understøtter data reflektion og dialog - i klyngen og i praksis

Hvordan skal data bruges på klyngemøderne, som afsættet for faglige drøftelser og som indgangen til reflektion over egen praksis? Hvordan kan data understøtte det kliniske arbejde og skabe motivation til en ønsket forandring?

Disse spørgsmål vil vi sammen undersøge, ligesom I vil blive præsenteret for konkrete datakilder og værktøjer og blive klogere på, hvordan data bedst kan bringes i anvendelse, og hvornår man skal være mere forsigtig. Konkrete eksempler fra klyngearbejdet med data vil også blive fremlagt til inspiration.

3. Klyngen som brobygger til øvrige sundhedsaktører

Det giver rigtig god mening at styrke almen praksis' relation til det omgivende sundhedsvæsen, og hvorfor ikke bruge klyngen som brobygger?

På denne session vil du blive præsenteret for konkrete og lavpraktiske eksempler på, hvordan klynger har grebet møder med forskellige sundhedsaktører an. Nogle har brugt en af KiAP's klyngepakker om kommunale akutfunktioner eller henvisninger til kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstilbud, andre har fået dataudtræk fra hospitalet om vitamin B-12, andre har selv lavet et spørgeskema til et møde med de lokale hudlæger.

Du får mulighed for at gå i direkte dialog med læger i de klynger, der har arbejdet med tværsektionelle emner, så vi garanterer, at du får inspiration med hjem til arbejdet i din klynge.

Samarbejde med kommunen om børn og unges trivsel

Behandling af UVI i samarbejde med kommunen

Samarbejde med praktiserende speciallæger i lokalområdet

Opsamling på sessionen

Sessionen blev faciliteret af Peter Voss og Palle Mark Christensen og indeholdt indledningsvist en kort introduktion til emnet. Her blev deltagerne bl.a. præsenteret for en række tværsektorielle emner, som klyngerne i forbindelse med aktivitetsrapporten har meldt ind til KiAP, at de har arbejdet med. Efter en kort sidemandssamtale blev der vist tre videoer, hvor tre klyngekoordinatorer fortalte om deres erfaringer med afholdelse af klyngemøder med kommunen om hhv. behandling af UVI og børn og unges trivsel og med de lokale speciallæger. Mellem to gruppedrøftelser blev mulighederne for at få hjælp fra de regionale kvalitetsenheder og KiAP bl.a. i form af klyngepakker præsenteret.

På sessionen var der afsat tid til to gruppedrøftelser, hvor følgende spørgsmål blev besvaret:

Gruppearbejde 1
 • Hvad tænker du om videoerne?
 • Har din klynge lavet noget tilsvarende - kan det anbefales?
 • Hvis din klynge skulle lave noget tilsvarende – hvad – hvordan?
Gruppearbejde 2
 • Hvad er de mest interessante emner til klyngemøder om samarbejdet med kommunen/hospitalet?

 

Hovedpointerne fra gruppearbejdet
Ad. gruppearbejde 1:
 • Tværsektorielle møder kan være med til at aflive myter, bringe fagligheder sammen og opbygge relationer
 • Meget relevant at have fokus på de sårbare
 • Svært at gøre tværsektorielle møder datadrevet (kan bruge KiAP’s spørgeskemafunktion)
 • Det tager tid at planlægge
 • Relevante emner kan ofte rumme stor kompleksitet fx B&U psykiatri
 • Hvornår er det
 • Forskel på kommuner – fokus på områder og de rigtige mennesker
 • Hvad gør vi når der er tale om flere kommuner?
 • Vigtigt med beslutningsdygtige deltagere fra kommune/hospitaler
 • Efter mødet er det vigtigt at fastholde aftaler. Hvordan følges op?
 • Hvad hører hjemme i klyngerne/KLU?
 • Muligt at få de sammen pakker i alle regioner? (Man kan altid spørge)

 

Ad. gruppearbejde 2:
Kommune
Hospital
Sårbare børn
 • Tilbud
 • Samarbejde (PPR mv)
 • Kommunikation (samtykke, underretninger)
 • Skoleværing
 • Sundhedsplejerske
Børn og unge psykiatri CVI

Hvordan henvises, og hvem skal henvises?

Jobcenter
 • Tilbud
 • Samarbejde
 • ”Fællessprog”
 • Ansigter
Den demente patient

Samarbejde med hukommelsesklinik, ventetider

Forebyggelses- og rehabiliteringstilbud
 • Commotto
 • Smerter
 • Misbrugscenter fx videokons. og socialpsykiatri
 • Alkoholamb
Samarbejde med hospitalsafdelinger ift. FMK

Medicin ved udskrivelse

Dynamiske henvisninger Det gode samarbejde, indlæggelse og efterfølgende ophold rehabilitering
Ældre med kronisk venøs insufficiens Den gode henvisning og den gode epikrise (grøn/gul/rød, tid for modtagelse i AP)
Samarbejde omkring attester Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser
UVI Korrespondancer
Lovgivning Brug af parakliniske US
FMK samarbejde omkring medicin Afviste henvisninger psykiatriLokalpsyk eller andre muligheder
Grønne recepter Palliation
 • Cancer
 • KOL
 • Hjertesvigt
Kommunal akutfunktion FAM
 • Akut
 • Sub-akut
 • Dagsafsnit
Hjælpemidler – hvem, hvad, hvordan Akutte indlæggelser. Diagnoser (data)
Palliation Indlæggelser – antal/type/tid
Korrespondancer med kommunen Opfølgning efter indlæggelse

(72timer-medicin,DD,farvede epikriser)

Farmakologisk/nonfarma tilgang – ældre med kognitive udfordringer FAM-udskrivelser forventninger indbyrdes almen praksis/hospital. Cases genindlæggelser
Demente i eget hjem Medicin til patienter der følges i amb.
Overbehandling/diagnostik af ældre
Syge borgere i eget hjem Kendskab til specielle ambulante muligheder. Arbejde med klinikken f.eks.
Kommunikation hjemmeplejen Kendskab praksiskonsulenter – hvordan kan jeg bruge dem? Viden om data?Sektorovergang
Medicinordination/ rammeordination De dårligste kronikere
Sektorovergange Formaliserede lokumsaftaler
Sygemeldte borgere Underdiagnosticerede områder ala familiær hyperkolesterolæmi
Ukendte samarbejdspartnere såsom sportsforeninger, præsten, frivillige organisationer, røde kort? Behandlingsansvar /ansvarsfordeling
Nedtrapningsplaner
En specifik speciale afdeling
Specialistrådgivning
Hurtig tilbagemelding kræftpakker

 

Facilitatorers kontaktoplysninger

Peter Voss (praktiserende læge og lægefaglig konsulent i MidtKrafts klyngeteam): pvoss@dadlnet.dk

Palle Christensen (praktiserende læge, lægefaglig konsulent i KiAP & klyngekoordinator for Nordfyns klyngen): pmchristensen@kiap.dk

Kontaktoplysninger - de regionale kvalitetsenheder

KAP-S: datakonsulenter@regionsjaelland.dk
MidtKraft: sundhed.klynger@rm.dk
SydKIP: www.sydkip.dk
KAP-H: kap-h@regionh.dk
Nord-KAP: l.drejer@rn.dk(samarbejde med kommunen), datakonsulent@rn.dk(data)

Kontaktoplysninger KiAP

Chefkonsulent Birgitte Harbo: bharbo@kiap.dk, tlf: 27266754

4. Sammenhold og energi i klyngen - Gode råd og erfaringer

At fastholde og styrke sammenholdet og energien i klyngen, er noget af det vigtigste for en velfungerende klynge. Vi udveksler erfaringer og ideudvikler på denne session, og krydrer det med konkrete eksempler, blandt andet fra regionale klyngepakker.

Facilitatorers kontaktoplysninger

Jannik Falhof (Praktiserende læge & Lægefaglig konsulent i KiAP): jlfalhof@kiap.dk

Marianne Rosendal (Lægefaglig konsulent i SydKIP): marose@rm.dk

Opsamling på sessionen

Under sessionen ”Sammenhold og energi i klyngen” blev der b.la. identificeret barrierer og udfordringer, som klyngerne aktuelt står overfor, samt forslag til hvordan disse udfordringer kan håndteres.
Nedenfor kan du se hvilke aktuelle udfordringer der blev identificeret, samt løsningsforslag til disse.

 • Emnevalg og mødeform

  At blive enige om både et emne til et klyngemøde, samt hvilken form dette møde skal have, kan være besværligt, da de enkelte klyngemedlemmer har forskellige holdninger og ønsker. For at blive enige om dette i klyngen, kan det være en idé at tage det op på et klyngemøde (f.eks. en generalforsamling), hvor der kan blive aftalt hvilke klyngemøder der skal afholdes det kommende år. Her kan forslag til emner blive drøftet, samt hvilken mødeform der bliver foretrukket (dagmøder/aftenmøder/internat). Andre temaer kan også tages op - f.eks. deltagelse af praksispersonale, uddannelseslæger mv. Det er vigtigt at inddrage alle klyngemedlemmerne, så der optimalt set kan findes et kompromis der passer alle. Det kunne også overvejes om klyngen skulle oprette såkaldte ”babyklynger”, i forhold til mødeform. Her skal det forstås at klyngen deler sig op i små klynger á ca. 4-8 læger (afhængig af klyngens størrelse). Her er det babyklyngen, der vil stå for arrangeringen af selve mødet, herunder emnevalg, mødeform mv.

 • Mødeforberedelse og ejerskab

  For at undgå at deltagerne møder uforberedt op til klyngemøderne, kan der iværksættes nogle tiltag. Der kan b.la. overvejes om klinikkerne skal skiftes til at planlægge møderne, så alle klyngens medlemmer føler ejerskab i klyngen. Der kunne her eventuelt overvejes om babyklynger (se definition under ”Emnevalg og mødeform” kunne være en løsning. Hver klinik kunne også tage en case med fra deres dagligdag, som passer på emnet, hvilket også virker som en forberedelse. KiAP udarbejder podcasts til deres klyngepakker, som kan sendes ud til klyngemedlemmerne og som fungerer som forberedelse til mødet. Ligesom ved udfordringen ”Emnevalg og mødeform” kunne det være en god idé at tage en dialog i klyngen på forhånd (evt. generalforsamling) hvor der b.la. også kan forventningsafstemmes hvad der forventes af klyngemedlemmerne før et klyngemøde.

 • Facilitering

  For at sikre et godt klyngemøde er det essentielt at faciliteringen af mødet er godt. Derfor foreslås det at alle klyngebestyrelsesmedlemmer får relevant facilitatortræning om mødeflow, PowerPoint, brug af teknisk udstyr mv. Derudover kunne det være en idé, at der var et bedre overblik over eksterne facilitatorer, der kan bruges af klyngerne, idet nogle emner er lidt følsomme (f.eks. trivsel og arbejdsglæde) og ville derfor fungere bedre med en ekstern facilitator.

 • Fremmøde og engagement

  Fremmøde og engagement til klyngemøderne afhænger meget af den proces der sker før selve klyngemødet. Hvis klyngemedlemmerne selv har været med til at bestemme mødeform, emne mv. til klyngemødet, vil de højst sandsynligt være mere engageret til selve mødet. Derfor kan det igen være en idé at afholde en generalforsamling, hvor man netop kan forventningsafstemme disse ting og skabe realistiske mål for klyngemødet. Derudover er det også vigtigt at klyngemedlemmet føler tryghed i klyngen og der er gode rammer til at diskutere deres egne data og erfaringsudveksle på baggrund af det. Her er faciliteringen af mødet essentiel for at skabe nogle gode rammer til dette.

 • Mellem klyngemøderne

  Når klyngemødet er afsluttet, er det der eventuelle forandringer skal ske ude i praksis på baggrund af de ting man tog med sig hjem efter klyngemødet. Den proces kan dog være en udfordring. For at hjælpe det på vej, kan der dog gøres nogle ting på klyngemødet. Det er b.la. vigtigt at tage referat af selve mødet, hvor vigtige pointer kan noteres. Herefter skal alle klyngemedlemmerne kunne tilgå dette referat. Det er også vigtigt at klyngemedlemmerne inkluderer deres praksispersonale, idet de muligvis varetager en del af opgaverne i klinikken, der omhandler emnet på klyngemødet. Så der skal lægges op til at klyngemedlemmerne tager deres data med tilbage til deres praksis og orienterer personalet om mødet. Klyngemedlemmerne kan også opfordres til at de i deres klinik anvender KGE-moduler på baggrund af klyngemødet. Dette kan b.la. hjælpe til en bedre organisering i klinikken. For at følge op på udviklingen af data, er det vigtigt at KiAP sender opfølgningsdata efter 6-12 måneder. På den måde kan man se om de nye tiltag men har iværksat i klinikken har virket positivt på data.

 

De regionale kvalitetsenheders tilbud til klynger
KAP-H

I KAP-H har vi det klyngetilbud der hedder ”Få endnu mere ud af klyngearbejdet” som du kan se her. Tilbuddet sigter mod at hjælpe en klynge til at styrke fokus og retning for arbejdet, samt understøtte det generelle samarbejde i klyngen. I tilbuddet er det også mulighed for at tilvælge et antal af valgfrie emner som man kan arbejde med efter behov.

Kontakt KAP-H hvis du vil høre mere om tilbuddet eller hvis du har andre udfordringer ift. klyngearbejdet.

Kontakt: kap-h@regionh.dk

KAP-S

KAP-S tilbyder individuel vejledning til klynger, klyngekoordinatorer og/eller klyngemedlemmer hvis de står overfor udfordringer, blot synes de savner inspiration eller gerne vil sparke nyt liv i klyngearbejdet.

Kontakt: kap-s@regionsjaelland.dk eller datakonsulenter@regionsjaelland.dk og på tlf: 9356 6670.

SydKIP Regionale tilbud til klynger
 • Klyngepakke: STOP OP i klyngen og kom godt videre i fællesskab
 • Til klyngens bestyrelse: Få hjælp til planlægning af jeres klyngemøder v. klyngeteamets lægefaglige konsulenter
 • Til klyngen: Få hjælp til facilitering af klyngemøder
 • Brug tjeklisten: Det gode klyngemøde og forandring i praksis (kan bestilles)
MidtKraft

Hos MidtKraft har vi ”Stop op-pakken” som er til jer, der gerne vil stoppe op og se på de erfaringer, som I allerede har gjort jer i klyngen. Med klyngepakken får I mulighed for at drøfte og skabe jeres fælles afsæt for kvalitetsarbejdet.

Ønsker I sparring før mødet eller en facilitator på selve mødet, er I velkomne til at skrive til klynger@stab.rm.dk.

Nord-KAP

Kontakt Nord-KAP hvis der er behov for hjælp til klyngearbejdet.

Kontakt: nordkap@rn.dk

 

Se kommende arrangementer i kalenderen

Kalender

KiAP Inspirationsdage 2021

Vi siger tak for nogle fantastiske dage. Vi har samlet alle de relevante dokumenter og præsentation, som du frit kan tilgå her på siden.

 

Hvis du ønsker at få tilsendt eksemplarer af implementeringsarket til din klynge i A3-format, så kan du kontakte os på klynger@kiap.dk

 

Dokumenter og præsentationer fra dagene


Highlights fra de tre sessioner KiAP

KiAP Slides fra plenum

Session 1 Sundhedsdata

Session 2 Skabe forandring

Session 3 Samarbejde med sundhedsaktører

implementeringsplan

 

 

 

Virtuelt arrangement om motivation og energi i klyngerne

For at støtte klyngearbejdet afholdt KiAP den 4. marts et virtuelt arrangement med deltagelse af 81 klyngekoordinatorer og -bestyrelsesmedlemmer under overskriften "Motivation og energi i klyngerne".

Det var et rigtig godt arrangement med gode oplæg og mange gode drøftelser.

Nedenfor kan du se oplæg samt hente materiale fra dagen.

 

Dagens oplæg


"Hvordan kan motivation og engagement i klyngearbejdet øges"

Oplæg v. Ulrik Lange, partner i Cubion og uddannet læge


"Øget motivation og engagement i klyngearbejdet gennem nye former for datadrevet kvalitetsudvikling, implementering i praksis og opfølgning"

Oplæg v. KiAP's lægekonsulenter


Links til de sider på kiap.dk, som blev vist af KiAP's lægekonsulenter:

KiAP's klyngepakker

KiAP's spørgeskemaer

Implementering i praksis

 

Materiale fra dagen


PowerPoint fra Ulrik Langes oplæg om motivation og engagement

PowerPoint fra Palle Mark Christensens oplæg om ordiprax+

Svar på udvalgte spørgsmål fra chatten

En udskrift af de input, der kom i forbindelse med gruppearbejdet

 

 

 

Se kommende arrangementer i kalenderen

Kalender

KiAP’s podcasts

Podcasts: Invitation til Inspirationsdagene

 

Inspiration til rollen som klyngekoordinator og -bestyrelse

Grundet COVID-19 afholdt KiAP I 2020 i stedet for et fysisk arrangement et virtuelt møde for klyngekoordinatorer og -bestyrelsesmedlemmer om rollen som klyngekoordinator og -bestyrelse. 87 klyngekoordinatorer og -bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet, som foregik den 30. oktober 2021 kl. 12.30-15.30 på Zoom.

Arrangementet blev faciliteret af Mads Crandal og Bent Gringer fra PLO-E.

På mødet blev der bl.a. spurgt ind til udfordringerne med de virtuelle møder: Hvilke systemer kan man bruge, hvordan virker de teknisk, kan man få hjælp til teknikken, og hvilke erfaringer har andre klynger gjort sig? Dette resulterede bl.a. i en masse understøttende tilbud som du kan læse om her: Nyhedsbrev til klyngekoordinatorer - November 2020

 

Dagens program


 • Check-in med teknisk hjælp og fælles frokost for de, som har lyst.
 • Velkomst v. Rikke Agergaard fra KiAP og virtuel vært Mads Crandal.
 • Gruppesessioner i virtuelle grupperum med erfaringsudveksling og masser af videndeling om rollen som klyngekoordinator og -bestyrelse samt drøftelser om det, som fylder mest for jer lige nu.
 • Inspiration fra KiAP til arbejdet med data, nyt på hjemmesiden og hjælp til klyngeadministration, som du kan tage med dig hjem.
 • Interaktive indslag, der giver variation og genererer ny viden om din rolle som klyngekoordinator og- bestyrelse.

 

 

 

Se kommende arrangementer i kalenderen

Kalender

 

KiAP Inspirationsdage 2019

I 2019 afholdte KiAP Inspirationsdage for klyngekoordinatorer og -bestyrelsesmedlemmer den 8. og 9. oktober på Hotel Nyborg Strand. Det var to dage fyldt med inspiration og dialog på kryds og tværs mellem klynger, de regionale kvalitetsenheder og KiAP.

Programmet den 8. oktober begyndte kl. 18.00 med et middagsarrangement, tilrettelagt så der var mulighed for at møde klynger fra hele landet, dele erfaringer og få nye idéer med hjem til klyngearbejdet. Den 9. oktober havde form af en mere traditionel konferencedag med plenumoplæg og -debatter fulgt af workshops med konkrete emner som datadrevet kvalitetsudvikling og facilitering i klyngerne. Hent notater fra gruppearbejdet på workshoppen Ligesom på den første dag var der skabt rammer for dialog og erfaringsudveksling - ikke mindst lokalt gennem mødet den regionale kvalitetsenhed og andre klynger fra samme region.

Herunder kan du hente materiale og præsentationer fra Inspirationsdagene. Dette materiale kan du også finde i KiAP's Nyhedsbrev om Inspirationsdage 2019, der blev udsendt efter Inspirationsdagene og havde disse dage som tema. Her kan du også læse en hilsen fra KiAP's programchef Rikke Agergaard.

 

Oplæg om klyngernes værktøjskasse


KiAP's tre lægefaglige konsulenter Palle Mark Sørensen, Flemming Bro og Henrik Prinds Rasmussen gav deltagerne et indblik i henholdsvis Ordiprax+, KiAP's klyngepakker og forløbsplansdata til klyngerne.

 

Ordiprax+

I første oplæg viste Palle de muligheder, der er på vej med Ordiprax+, hvad kommer klyngerne til at kunne se, hvordan kan de fremsøge forskellige visninger mv.

Hent slides til oplægget: Ordiprax+ - Hvad kan de bruges til?

Klyngepakker fra KiAP

KiAP's klyngepakker blev introduceret af Flemming, herunder hvordan de er udarbejdet og opbygget.

Hent slides til oplægget: Klyngepakker fra KiAP - Hvilke klyngepakker er på vej og hvad kan de?

Forløbplansdata

Endelig fortalte Henrik, hvad man kan bruge forløbsplansdata til i klyngerne. Det er fx muligt at trække forløbsplansdata med patientlister, selvom du ikke har lavet en forløbsplan, så længe man blot er tilmeldt forløbsplaner.

Hent slides til oplægget: Forløbsplaner til klynger - giver det mening?

 

Nye klyngepakker


I forbindelse med Inspirationsdagene lancierede KiAP et samlet hæfte med klyngepakker for:

 • KOL - diagnostik
 • KOL - behandling og opfølgning
 • Type 2 diabetes - behandling og kvalitet
 • Type 2 diabetes - opfølgning og organisering
 • CRP
 • NSAID
 • Conjunctivitis
 • Generisk klyngepakke - En skabelon til at arbejde med klyngernes eget emne

Find alle KiAP's aktuelle klyngepakker her

 

Sessioner med de regionale kvalitetsenheder


Under Inspirationsdagene mødtes klyngekoordinatorerne og klyngebestyrelsesmedlemmerne over to sessioner med deres regionale kvalitetsenhed. Her havde kvalitetsenhederne blandt andet mulighed for at fortælle om deres tilbud til klyngerne, danne lokale netværk samt drøfte lokale problemstillinger.

På disse sessioner fremkom bl.a. ønsker til både lokal og national understøttelse af klyngerne, herunder fx hjælp til facilitering og implementering, koncept for gennemførelse af møder og adgang til praktisk og administrativ bistand.

Find de regionale kvalitetsenheders tilbud til klyngerne

 

 

Workshops


KiAP's tre lægefaglige konsulenter Palle Mark Sørensen, Flemming Bro og Henrik Prinds Rasmussen gav deltagerne et indblik i henholdsvis Ordiprax+, KiAP's klyngepakker og forløbsplansdata til klyngerne.

 

Implementering i praksis
v. Palle Mark Christensen & Henrik Prinds Rasmussen

Hvordan sikrer man implementering af klyngeemnerne i egen praksis? Det var hovedtemaet på denne workshop, hvor der i grupper blev delt erfaringer med implementering. Det blev diskuteret, hvad der kan understøtte implementering, og hvilke barrierer der er. Inddragelse af personalet fx i form af en fast opfølgning fra klyngemødet i praksis, opfølgning på målinger og en køreplan for de ændringer, der skal foretages var noget af det, der blev taget op på denne workshop.

Hent alle slides fra workshoppen om implementering her

Hent notater fra gruppearbejdet på workshoppen

Forstå, fortolk og formidl data
v. Flemming Bro

Kvalitetsudvikling er en naturlig del af arbejdet i almen praksis. Med klyngerne systematiseres kvalitetsudviklingen gennem udgangspunktet i data. På workshoppen var fokus på en række af de forhold, man skal være opmærksom på, når man anvender data til kvalitetsudvikling. Indikatorer kan anvendes til at vurdere og evaluere kvaliteten af et givent område, men indikatorer fortæller ikke noget om kvaliteten af det data, man anvender og de forhold, som er svære at måle.

Hent alle slides fra workshoppen om data her

Hent notater fra gruppearbejdet på workshoppen

Facilitering
v. Heidi Bøgelund Frederiksen

På denne workshop, hørte deltagerne om, hvordan man sikrer god ledelse og facilitering af klyngemøder. Her var fokus blandt andet på klyngens værdier, regler og klyngekoordinatorens rolle, både som facilitator og leder. Med udgangspunkt i Roskilde Storklynge kom der undervejs eksempler på en klynges mulige formål, værdier og regler.

Hent alle slides fra workshoppen om facilitering her

 

 

 

Se kommende arrangementer i kalenderen

Kalender

 

Materiale fra Inspirationsdagene 2019

Til Inspirationsdagene fik deltagerne udleveret en mulepose med dertilhørende materiale om KiAP. I muleposen kunne deltagerne blandt andet finde et hæfte med KiAP's klyngepakker, en pjece om KiAP, samt tre klyngeeksempler på kvalitetsarbejdet i klynger:

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld